لیست کتاب های درحال ترجمه درمان پذیرش و تعهد به زبان فارسی ACT books (Persian / Farsi)

Printer-friendly version
لیست کتاب های ذرحال ترجمه درمان پذیرش و تعهد به زبان فارسی 
 
Get Out of Your Mind and into Your Life: The New Acceptance and Commitment Therapy
Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change
Acceptance and Commitment Therapy (Theories of Psychotherapy)
Learning Act: An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual
Act with Love: Stop Struggling, Reconcile Differences, and Strengthen Yoaur Relationship with Acceptance and Commitment Therapy (Professional)
ACT for Depression: A Clinician's Guide to Using Acceptance and Commitment Therapy in Treating Depression
Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Disorders: A Practitioner's Treatment Guide to Using Mindfulness, Acceptance, and Values-based Behavior Change Strategies
Acceptance and Commitment Therapy for Body Image Dissatisfaction: A Practitioner's Guide to Using Mindfulness, Acceptance, and Values-Based Behavior Change Strategies (Professional) 
و مجموعه کامل پروتکل های درمانی و تعداد دیگری از کتاب های این درمان 
در صورت تمایل به همکاری و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 
milad.khajepoor@yahoo.com
مکاتبه نمایید
به امید گسترش و آموزش غلمی این رویکرد درمانی اثربخش