کتاب در دست ترجمه / پریچهر شریفی / آلمان

Printer-friendly version

Acceptance and Commitment Therapy and Mindfulness for Psychosis [Paperback]

Eric M.J. Morris (Editor), Louise C. Johns (Editor), Joseph E. Oliver (Editor)

 

برگرفته از روان درمانی شناختی سنتی، درمانهای مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی با رویکردهای علمی مبتنی بر روشهای تحقیقی موردی و علمی برای کمک به مراجعانی که از بیماری و علایم بیماری روانپریشی رنج می برند، ظهور پیدا کرد.
این درمان تأکید بر روی تغییر ارتباط با تجربههای غیر معمول و مشکل زا، از طریق ایجاد آگاهی، گشودگی و درگیر کردن در تعاملات مبتنی بر ارزشهای شخصی دارند.
در این کتاب محققان و درمانگران بینالمللی به توصیف مدل درمانی و پیشزمینه تحقیقاتی درمان پذیرش و تعهد ) ACT( و نیز درمان شناختی مبتنی بر شخص )PBCT( و همچنین استفاده از ذهن آکاه )Mindfulness( در درمانهای گروهی و فردی می پردازد. این کتاب حاوی بخشهای مجزایی در مورد ایجاد تجارب مداخله ای و درمانی در مورد توهمات صوتی و پارانوییدی و بررسی شکل دهی و فرموله کردن موارد درمانی و بحث و بررسی راههای کار با اشکال متفاوت تمرکز ذهنی و تصویر سازی ذهنی از نقطه نظر روشهای فراشناختی می پردازد.
علاوه بر آن بخشهای متفاوت این کتاب به توصیف جزییات و مرحله به مرحله تجربیات دهنی بیمارن تحت درمان با ACT و PBCT می پردازد. این کتاب با هدف کاربردی و اطلاع رسانی برای استفاده درمانگران و پژوهشگران نوشته شده است که علاقهمند به فهم و کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی در مورد بیماران روانپریش می باشند.

این کتاب شامل عنواینی از قبیل:
- معرفی درمانهای بر اساس پذیرش و ذهن آگاهی برای بیماری روانپریشی
- تئوری توهمات صوتی
- فرایند هیجان و آگاهی فراشناختی در مورد هذیان گزند و آسیب
- ارزیابی و سنجش کلینکی و مقیاسهای ارزیابی
- بررسی موارد کلینکی موردی درمان بر مبنای پذیرش و تعهد
- درگیر کردن افراد دارای روانپریشی در درمان بر مبنای پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی
- استفاده از درمان بر مبنای پذیرش و تعهد در درمان توهمات صوتی
- درمان بر مبنای پذیرش و تعهد برای توهمات
- درمان بر مبنای پذیرش و تعهد برای نارسایی)dysfunction ( هیجانی مرتبط با روانپریشی
- درمان شناختی مبتنی بر شخص در درمان ناآرامی روانپریشی
- معنویت: راه جدیدی برای فهم روانپریشی
- درمان برمبنای پذیرش و تهعد برای روانپریشی در اپیزود اولیه
- درمان بر مبنای پذیرش و تعهد برای روانپریشان درجلسات درمانی در کلینیکهای روانپزشکی
- درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بیماران روانپریش در جلسات درمانی گروهی

- درمان گروهی شناختی مبتنی بر شخص برای بیماران روانپریش

 

پریچهر شریفی - برلین