ACT cursus Utrecht

Printer-friendly version

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ( M0803 )
Ook in Nederland groeit de belangstelling voor de zogenaamde ‘derde generatie gedragstherapieën’, zoals de Dialectische Gedragstherapie (DGT; Linehan) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT; Segall e.a.). Aan de basis van deze nieuwe gedragstherapieën staan de Functie Analytische Psychotherapie (FAP; Kohlenberg & Tsai) en de Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes e.a.). Deze nieuwe vormen van psychotherapie staan geheel in de lijn van de traditie van de gedragstherapie, zowel wat betreft de theoretische basis als wat betreft hun sterke binding aan onderzoek. Het 'aangrijpingspunt' is echter niet alleen en niet in de eerste plaats overt gedrag of cognities, maar emotie. Daarbij wordt een groot belang gehecht aan de therapeutische relatie als veranderingsinstrument. Het ligt dan ook voor de hand dat deze nieuwe generatie gedragstherapieën een brug leggen naar de experiëntiële en psycho-analytische psychotherapieën.

In ACT wordt bovendien op basis van de door Hayes e.a. ontwikkelde en getoetste Relational Frame Theory (RFT) nadruk gelegd op de gedragsregulerende functie van taal, in het bijzonder waar deze leidt tot vermijding van negatieve ervaringen. Anders dan in veel andere cognitieve therapieën is in ACT het doel niet problemen op te lossen door er meer controle over te krijgen.

Doel
U leert de Acceptance and Commitment Therapy toepassen: in zes sessies worden de stappen van ACT besproken en geoefend.

Doelgroep
Gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten (i.o.) met enige voorkennis op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, die geïnteresseerd zijn in nieuwe ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie vanuit radicaal-behavioristsiche hoek.

Erkenning

Erkenning bij de VGCt als nascholingsactiviteit is aangevraagd.

Inhoud

Introductie in het radicaal-behaviorisme en filosofische achtergronden (o.a. het functioneel-contextualisme) van ACT

Introductie over de rol van taal en experientiële vermijding in ontstaan en in stand houden van psychopathologie (Relational Frame Theory)

Het belang van de therapeutische relatie als gedragstherapeutisch instrument

Het bespreken en oefenen met de fasen, methoden en technieken van ACT

Literatuur
U dient in het bezit te zijn van
ACT. Een experiëntiële weg naar gedragsverandering - Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl & Kelly G. Wilson Uitgeverij Harcourt, Amsterdam ISBN 90 265 1758.
Daarnaast ontvangt u een reader.

Data en locatie
6 donderdagen van 18.00 - 21.15 uur in Utrecht: 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 9 en 17 april 2008

Kosten
€ 750 incl. reader, excl. boek