Kort om ACT

Kort om ACT

(hentet fra www.actnorge.no)

ACT (uttales ‘ækt’) er forkortelsen for Acceptance and Commitment Therapy. ACT er utviklet utifra en klar og sammenhengende teori og filosofi, og er en unik empirisk basert psykologisk intervensjon som bruker aksept og mindfulness strategier, sammen med forpliktelse- og atferdsendringsstrategier, for å fremme psykologisk fleksibilitet. Med psykologisk fleksibilitet menes; å kontakte det nåværende øyeblikk, fullt og helt som et bevisst menneske, og, avhengig av hva situasjonen bringer, å endre eller opprettholde atferd i tråd med valgte verdier.

Basert på Relational Frame Theory, er ACT en tilnærming som belyser hvordan menneskelig språk vikler klienten inn i en nyttesløs krig mot sine egne indre opplevelser. Gjennom metaforer, paradoks, og opplevelsesbaserte øvelser lærer klienter å komme i en sunn kontakt med tanker, følelser, minner og fysiologiske sensasjoner som har vært fryktet og unngått. Klienter lærer ferdigheter til å rekontekstualisere og akseptere disse personlige hendelsene, klargjøre sine personlige verdier og å forplikte seg til atferdsendring som er nødvendig for å leve i tråd med valgte verdier.

Sentralt for ACT er antagelsen om at menneskelig lidelse er universellt, og oftest et resultat av normale psykologiske prosesser. ACT er basert på generelle empirisk validerte prinsipper om menneskelig atferd, tanker og følelser. Teori og anvendt praksis for psykopatologi og menneskelig lidelse er utformet fra de samme generelle prinsippene.

Empirisk har ACT publiserte studier med gode resultater på et vidt spekter av problemområder. I tillegg har ACT god empiri på flere av de sentrale ACT-prosessene. Klikk denne linken for oversikt.

Problemområder med publiserte ACT-studier med positive resultat:
Depresjon
Angst
Stress
OCD
Psykose
Rusmisbruk
Røyking
Kronisk smerte
Fordommer
Utbrenthet
Selvskading
Epilepsi
Diabetes
Vekt kontroll
Styrking av trening i andre terapimodaliteter
Håndtere kreft

Trym N.Jacobsen