milad khajepoor's blog

لیست کتاب های درحال ترجمه درمان پذیرش و تعهد به زبان فارسی ACT books (Persian / Farsi)

لیست کتاب های ذرحال ترجمه درمان پذیرش و تعهد به زبان فارسی 
 
Get Out of Your Mind and into Your Life: The New Acceptance and Commitment Therapy
Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change

ACT in IRAN درمان پذیرش و تعهرذ

از دیدگاه درمان پذیرش و تعهد اختلالات روان شناختی و رنج بردن ناشی از عدم انعطاف پذیری روان شناختی است و با تیدیل عدم انعطاف پذیری روان شناختی به انعطاف پذیری روان شناختی این اختلالات و رنج ها کاهش قابل توجهی پیدا خواهند کرد. انعطاف پذیری روان شناختی خود از ناهمجوشی شناختی ، دلبسته نشدن به مفهوم ساخته شده از خود ، پذیرش تجربی ، ارتباط آگاهانه با زمان حال ، واضح سازی ارزش ها و عمل کردن بر اساس ارزش های شخصی که به صورت درونی با یکدیگر در ارتباط هستند، نشات می گیرد.

Syndicate content